PRAVILA KONKURSA
“Pokaži kontinuitet”
1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA:
Organizator konkursa “Pokaži kontinuitet“ je:

Tuber sport d.o.o, Teodora Hercla 56, 11080 Beograd
(u daljem tekstu: organizator)

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA:
U svrhu promocije, organizator ovim putem javno objavljuje pravila za konkurs pod nazivom Pokaži kontinuitet (u daljem tekstu: konkurs), koji će biti organizovan na Internetu, putem Instagrama u skladu sa odredbama ovih pravila i propisa kojima se uređuje javno obećanje poklona. Konkurs počinje 7.12.2020. godine i završava se 21.12.2020. godine. Učesnicimogu početi sa postavljanjem story objava radi učešća na konkursu 7.12.2020. godine u 20 časova, pa sve do 21.12.2020. godine do 20 časova.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA:
Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

4. OPIS KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA:
Pravo učešća u konkursu imaju svi punoletni korisnici Instagram mreže sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. Zadatak učesnika nagradnog konkursa je da na ličnom Instagram profilu objave story na kom će prikazati svoj trening sa bilo kojom od Tuber guma uz označavanje @Tubergume profila (u daljem tekstu: “Profil”) i heštaga #tubertrening (u daljem tekstu: “heštag”)
Prijava radi ušeća na konkursu se vrši označavanjem Profila I Heštaga na istoj story objavi na profilu učesnika u foto ili video formatu, kao I uz prethodno zapraćivanje @tubergume na Instagramu, čime se stiče mogućnost aktivnog učestvovanja i svojstvo učesnika na konkursu (u daljem tekstu: “učesnik“).
Zadatak učesnika nagradnog konkursa je da na ličnom Instagram profilu, na story objavi, postave foto ili video sadržaj svog treninga sa bilo kojom Tuber gumom, i napišu:
– #tubertrening
– označe Profil @tubergume (opcija “mention”)
– i prethodno zaprate Profil @tubergume

Iz učešća na konkursu isključeni su zaposleni kod organizatora, agencije i saradnika, kao njihovi bliski srodnici (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća).
Da bi se učešće u konkursu smatralo važećim, potrebno je da Učesnik:
Zaprati Profil
Postavi video svog treninga sa Tuber gumama na svoju profil u izboru story objave u foto ili video format uz označavanje Profila I Heštaga
Foto ili video sadržaj ne sme biti uvredljiv prema organizatoru ili bilo kojim licima i ne sme da ugrožava ili narušava imidž brend i kompanije organizatora.
Organizator konkursa zadržava pravo da učesniku konkursa traži dodatne informacije, u cilju realizacije Konkursa u skladu sa ovim Pravilima.
Organizator zadržava pravo da sa konkursa isključi onu učesnika koji svojim učešćem/ponašanjem krši ova pravila konkursa, zakonske propise čije je učešće/ponašanje protivno javnom moralu ili na drugi način narušava privatnost I pristojnost organizatora, saradnika, agencije, drugih učesnika ili trećih lica, ili šteti njihovom ugledu i časti.

Učestvovanjem u takmičenju, učesnici potvrđuju da su saglasni sa ovim pravilima i odlukama organizatora koje su obavezujuće u svim stvarima vezanim za ovaj konkurs.

5. NAČIN OBJAVE MATERIJALA UČESNIKA NAGRADNOG KONKURSA:
Sve story objave postavljene od strane učesnika konkursa, u slučaju da se organizator za to odluči, mogu biti vidljive na Profilu.
Tokom trajanja konkursa, beležiće se broj dana u kome je učesnik ostvario kontinuitet u vežbanju tj broj dana u kojim je u;esnik objavio foto ili video sadržaj svog treninga na story-u svog ličnog Instagram profila sa Tuber gumama uz označavanje Profila I heštaga.
Organizator može da diskvalifikuje svako neprimereno učestvovanje.

6. POKLONI
Svi prijavljeni učesnici učestvuju u izboru za poklone, a dobitnik poklona bira stručni tročlani žiri koji imenuje organizator. Dobitnici se biraju na osnovu kumulativnih kriterijuma objava i kreativnosti tokom trajanja konkursa. Kriterijum kreativnosti će biti cenjen na osnovu diskrecione odluke žirija.
22. decembra 2020. godine, u 20h biće objavljena imena dobitnika nagrada na Profilu.
POKLONI su: 1 x Tuber Man sport set, 1 x Tuber Lady Sport set, 2 x veliti set Tuber Mini guma, 2 x Mali set Tuber Mini guma, 2 x Tuber Mini Tex set, 5 x vijača, 1 x točak za trbušnjake, 1 x dupli točak za trbušnjake.

7. DODELA POKLONA
Organizator će na Profilu objaviti rezultate izbora žirija i informaciju o pobednicima.
1 x Tuber Man sport set, 1 x Tuber Lady Sport set, 2 x veliti set Tuber Mini guma, 2 x Mali set Tuber Mini guma, 2 x Tuber Mini Tex set, 5 x vijača, 1 x točak za trbušnjake, 1 x dupli točak za trbušnjake.
Organizator će po završetku konkursa, uručiti poklone u roku 30 dana od dana obaveštavanja
dobitnika.
Učesnici koji dobiju poklone će biti kontaktirani od strane organizatora putem inbox-a na Instagram-u. Prilikom obaveštavanja, organizator će pobednicima tražiti neophodne lične podatke i obavestiti ih o datumu i mestu preuzimanja ili dostave poklona. Prilikom realizovanja poklona, pobednik dokazuje svoj identitet podnošenjem na ličnog dokumenta (lična karta ili pasoš). Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni pobednik nema istovetne podatke kao što je prethodno dostavio, nagrada će se dodeliti drugom učesniku, koji je, prema utvrđenim kriterijumima, sledeći na rang listi učesnika (u daljem tekstu: drugi učesnik), sa važenjem ovog pravila nadalje. Ukoliko pobednik takmičenja postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke, organizator nije u obavezi da mu dodeli poklonu, i u tom slučaju se poklon dodeljuje drugom učesniku.
Učesnici koji učestvuju u konkursu ne mogu zahtevati poklon u većim količinama ili drugačije poklone od onih koje su navedene u ovim pravilima od strane organizatora, niti zahtevati zamenu poklona za novac. Dodelu poklona dobitnik može ustupiti trećem licu, ukoliko to želi.
Organizator se oslobađa uručenja poklona ukoliko dobitnik poklona istu ne preuzme u vreme i mesto po obaveštenju organizatora, a najkasnije u roku od 30 dana nakon objavljivanja dobitnika.

8. ŽALBE I REKLAMACIJE:
Sve žalbe i reklamacije rešava organizator konkursa, u roku od 3 dana od dana prijema. U slučaju osnovanih žalbi organizator se obavezuje da će ih u što kraćem roku otkloniti i o tome obavestiti učesnike.

9. DISKVALIFIKACIJA IZ KONKURSA:

Organizator zadržava pravo da, bez ikakvog prethodnog obaveštenja, isključi učesnika iz daljeg učešća na konkursu i/ili ne dodeli poklon, ukoliko ga u međuvremenu osvoje, odnosno zahteva povraćaj poklona, ukoliko utvrdi da:
• učesnik ne ispunjava uslove i kriterijume za učešće
• učesnik dao nepotpune odnosno netačne lične podatke, odnosno dostavio netačnu ili nepotpunu dokumentaciju koja se od njega zahtevala, u smislu ovih pravila
• ukoliko učesnik ne poštuje odnosno prekrši bilo koju odredbu ovih pravila
• ukoliko organizator oceni da učešće nekog od učesnika nije moguće ili poželjno, prema sopstvenoj slobodnoj proceni
Učesnici koji su dali netačne, nepotpune ili tuđe podatke, odnosno povredili prava trećih lica, vlasnika ovih podataka ili vlasnika bilo kojih prava, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka odnosno povredu prava, dok organizator neće biti odgovoran za takav slučaj ni na koji način i ni pod kakvim okolnostima. Ukoliko učesnici objave sadržaj koji nije u skladu sa imidžom brenda i kompanije, organizator zadržava pravo da te učesnike isključe iz daljeg konkursa.

10. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O
DOBITNICIMA:
Svojim učešćem u konkursu učesnici izričito prihvataju odredbe ovih pravila u celosti.
Učešće na konkursu je dobrovoljno .
Učesnici, prihvatanjem ovih pravila konkursa, prihvataju da njihovi podaci o ličnosti u bilo kojoj formi (profilna fotografija, ime i prezime na profilu ili bilo koji drugi ovde izričito ne navedeni
podaci o ličnosti, a koje učesnik odnosno dobitnik dobrovoljno stavi na uvid organizatoru) organizator može prikupiti, obraditi i čuvati isključivo u svrhe učešća na konkursu i dodele
poklona, a do momenta završetka konkursa odnosno dodele poklona. Na poziv organizatora, učesnik je saglasan da će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi. Organizator izjavljuje da će se
prikupljeni lični podaci učesnika koristiti isključivo u svrhe učešća na konkursu i u svrhu dodele poklona na konkursu, te u skladu sa odredbama ovih pravila, kao i u skladu sa zakonom. Svaki učesnik ima pravo na uvid u svoje podatke koji su dostavljeni organizatoru, ima pravo tražiti njihovu izmenu ili brisanje, povući svoj pristanak u vezi sa podacima ili učešćem na konkursu, pod uslovima i u skladu sa zakonom.
Organizator izjavljuje da će se prikupljeni lični podaci učesnika i pobednika konkursa biti čuvani, obrađivani i korišćeni u skladu sa zakonom, a nakon ispunjenjenja svrhe u vezi sa kojom su dati
obrisani. Svi podaci o ličnosti mogu biti razmenjeni isključivo između Organizatora, agencije i saradnika u svrhe realizacije konkursa, a kako je navedeno ovim pravilima.
Na poseban zahtev organizatora, učesnik/pobednik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju saglasnost za korišćenje obaveznih ličnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatsku
obradu ličnih podataka i personalizovani pristup učesniku, korišćenje od strane povezanih društava organizatora i dr), te će ukoliko želi dati i druge, dodatne lične podatke za korišćenje i
obradu u tačno navedene druge svrhe tako datu dozvolu učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahteva na e-mail adresu ili adresu sedišta organizatora prema kontaktima na
websajtu organizatora. Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran blagovremeno obavestiti organizatora o njihovoj promeni. Učesnik ima pravo u bilo kom trenutku zatražiti informaciju o svojim ličnim podacima kojima raspolaže organizator, te može uložiti i prigovor za korišćenje ličnih podataka u situacijama koje organizator zasniva na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.

Svi lični podaci će biti zaštićeni primenom primerenih organizacionih I tehničkih mera, te će sa istima postupati zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka.

11. POREZI:
Obavezu plaćanja poreza na pobedničke poklone (porez na dohodak građana dobitkom) preuzima organizator. Za prijavu poreza na poklon dobitnici su u obavezi da dostave organizatoru fotokopiju lične karte.

12. REŠAVANJE SPOROVA:
U slučaju spora između organizatora i učesnika konkursa nadležan je sud u Beogradu.

13. ODGOVORNOSTI:
Organizator ne preuzima odgovornost za:
• sadržaj materijala učesnika, postavljenih na konkursu, i bilo koje neželjene posledice koje ovi materijali mogu prouzrokovati, kako učesnicima tako i trećim licima, uključujući, ali se ne ograničavajući na povrede i bilo koje druge neugodnosti nastale usledučešća u samom konkursu.
• organizator ne snosi odgovornost za probleme koji mogu nastati prilikom prijave za učešće na konkursu ili druge probleme nastale iz tehničkih ili sličnih razloga koji mogu nastati tokom ili u vezi sa konkursom koji nisu pod direktnom kontrolom organizatora
• (ne)istinitost podataka koje učesnici ostavljaju
• Originalnost, odnosno autentičnost kreativnog sadržaja koje je postavio učesnik konkursa, niti za prava bilo kojeg trećeg lica ukoliko ista postoje na ovom delu.
• bilo kakve posledice koje su nastale kao posledica pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova konkursa od strane učesnika u konkursu ili trećih osoba
• neželjene posledice koje su učesnici pretrpeli zbog učešća u konkursu

14. OBJAVA, PREKID, OBUSTAVA I PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA
Ova pravila objavljuju se na Instagram stranici organizatora i saradnika, najkasnije na dan početka trajanja konkursa.
Organizator zadržava pravo da prekine konkurs u slučaju okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći. Za vreme prekida konkursa, kao i u slučaju obustave, organizator se oslobađa svake dalje obaveze prema učesnicima. Sve takve izmene, prekidi ili obustave biće objavljene na Instagram stranici organizator bez odlaganja.

PREUZIMANJE IZVRŠENJA
Izvršenje pravila u potpunosti preuzima Organizator.

U Beogradu, 7.12.2020. godine, Tuber sport d.o.o